Slowakische Republik /  Slovak Republic / Slovenská republika

Deutsch

Die Anwaltskanzlei Právne Centrum s.r.o. wurde im Jahr 2006 gegründet. Die Mitglieder des jungen Teams sind Juristen, die schon vor der Gründung als Anwälte oder Anwältinnen gearbeitet haben und somit viele Jahre Berufserfahrung im juristischen Bereich besitzen. Die Kanzlei bietet Rechtsberatung insbesondere im Bereich der Handels- und Zivilrechts an, ihr Tätigkeitsfeld umfasst aber auch andere juristische Bereiche, vor allem des Transportrechts. Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung in der Rechtsberatung und -vertretung von Transport- und Logistikunternehmen, einschließlich von Unternehmern im internationalen Güterverkehr.

Wir bekennen uns zu einem flexiblen und kreativen, jedoch verantwortungsvollen Ansatz, so dass unsere Rechtsberatung effektiv ist und unseren Mandanten eine optimale Lösung bietet.

Die Mitglieder unseres Teams zeichnen sich aus durch persönliche Veranlagung zur Offenheit, Kommunikationsfähigkeit, konsequenten Handeln und vor allem durch Freude an der Arbeit, welche die essentielle Basis der Anwaltstätigkeit ist.

Wir sind davon überzeugt, dass die guten Anwälte das Vertrauen der Mandanten durch eine offene Kommunikation erwerben und erhalten.

Die Kanzlei Právne Centrum sro ist auf den Mandanten und seine Bedürfnisse ausgerichtet. Daher sind die Dienstleistungen immer an dem Ziel ausgerichtet, eine maximale Kundenzufriedenheit zu erreichen und bestmögliche Lösungen für seine Bedürfnisse auf dem jeweiligen Gebiet zu erzielen.

English

Lawyer´s office Právne centrum s.r.o. was established in the year 2006. The members of its young team are lawyers, who carried out the attorney’s work before its establishment and therefore have many years of working experience in the law field. The lawyer´s office provides legal services especially in the area of commercial and civil law, but its activity involves also other legal branches, including transportation law. Our lawyers have many years of experience with legal advice for transportation companies, including international freight transport.

We recognize flexible and creative, but responsible approach, so the legal aid is effective and would bring you the optimum solution. The members of our team are defined by personal dispositions, based in openness, communicativeness, consequentiality and especially enjoyment of work, which includes essential enthusiasm for lawyer´s profession. We are convinced, the good lawyer gains the clients´ trust by open communication.

Company Právne centrum s.r.o is focused on client and his needs. Therefore the products and services are always provided with the objective to maximise the client´s satisfaction and to provide solutions to his needs in the area.

Slovenskému

Advokátska spoločnosť Právne centrum s.r.o. je mladým tímom odborne zdatných a erudovaných právnikov, ktorých pracovné skúsenosti zahŕňajú aj európske a medzinárodné právo. Náš tím tvoria traja advokáti, traja advokátski koncipienti, dvaja právni asistenti a jedna asistentka. Na prvý pohľad to nie je veľký tím, avšak našim cieľom nie je množstvo zamestnancov, ale spokojnosť a právna istota klienta. To je pre nás to najlepšie „PR“.

Pri našej práci je pre nás dôležité, že sú klienti spokojní, pretože im dodávame kvalitný produkt ako výsledok našej práce. Dodaným produktom, osobným prístupom a komunikáciou budujeme dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvernosti.

Vyznávame flexibilitu a kreatívny, pritom však zodpovedný prístup, aby právna pomoc bola efektívna a priniesla optimálne riešenie. Členov nášho tímu charakterizujú osobnostné dispozície spočívajúce v otvorenosti, komunikatívnosti, dôslednosti a najmä radosti z práce, k čomu patrí neodmysliteľný entuziazmus pre advokátsku profesiu. Sme presvedčení, že dôveru klientov si dobrý právnik získava kvalitnou komunikáciou, pričom očakávame, že aj náš klient má tento pohľad na vec. Pravidelne informujeme klientov o aktuálnom stave jeho právnej veci a upozorňujeme ho na dôležité termíny a prípadné zmeny v legislatíve. Môžete sa spoľahnúť, že vždy dostanete odpoveď na svoje otázky. V každom prípade urobíme všetko pre to, aby sme chránili Váš záujem, pritom však nesľubujeme, čo nevieme dopredu zaručiť. Naši klienti cítia istotu, že je o nich dobre postarané.

Osobný prístup považujeme za veľmi dôležitý a je to jedna z vecí, v ktorej sa líšime oproti iným právnym kanceláriám. U nás v Právnom centre pracujeme na báze tweenov – senior a junior právnik. S klientom komunikuje zväčša junior, pričom senior vec dohliada. Vždy sú teda dvaja právnici, ktorí klienta a jeho problémy „poznajú“ a tak sú vzájomne zastupiteľní, čím je možné preklenúť aj časovo náročné obdobia.

Spolupracujeme s externými špecialistami, ako sú daňoví poradcovia, audítori, súdni tlmočníci, znalci, notári, exekútori, prípadne iní odborníci. Za roky praxe sme si okolo seba vytvorili tím špecialistov, ktorí sú vynikajúci vo svojom obore. Spoluprácou s týmito ľuďmi vieme pomôcť klientovi a komplexne posúdiť jeho právnu vec.

Okrem poskytovania právnych služieb vyvíjame publikačnú činnosť, pravidelne prispievame odbornými článkami do printových periodík (Zisk, Hospodárske noviny, Goodwill) a komunikujeme s médiami.

Právne centrum s.r.o.
Žilinská 8, 811 05 Bratislava
Tel: +421-2-52625177, +421-2-52625178
Fax: +421-2-52625179

e-mail: info@pravnecentrum.sk

www.pravnecentrum.sk